Növény termő talajonA 2015-ös 乙未 Fa-Kecske évét bevezető cikksorozat harmadik részével némiképpen a korábbi történésekre és eredményekre tekinthetünk vissza az idei lehetőségek tükrében. Mindazon átmenetekről szól, amik az óév(ek)ből az újévbe vezetnek. Ha megértjük, hogy ezek milyen szerepet is játszanak a személyes életvezetésünkben, akkor hozzásegíthetnek ahhoz, hogy az óévben felébresztett lendület, új kezdeményezéseink idén megvalósításokban érjenek célt – vagy legalábbis ígéretes folytatásokká fejlődjenek. Amilyen magvakat korábban elvetettünk s tavaly csírázni hagytunk, azok most elemi erővel hajthatnak ki, burjánzó növényekként növekedhetnek fiatal fákból dús ligetekké. A 乙未 Fa-Kecske minőség egy termő talajba ültetett, mélyen gyökerező növény képét tükrözheti. A talaj minősége és a növény fejlődése kölcsönösen összefügg: a benne élő mikróbák szimbiózisban élnek a növényekkel, ezáltal az egész bolygó ökosziszémájával – akárcsak az emberi bélrendszerben élő mikróbák az egész testtel (ti. immunrendszerünk szerves részei). Az életben is az alapok tisztasága és minősége határozza meg mindannak a lehetőségeit, ami rá épül. Mi sem tükrözné jobban a Fa-Kecske évét, mint az, hogy 2015-öt a nemzetközi talaj évének választották, világszerte felhívva a figyelmet a talaj épségének megőrzésére és a természetesebb, megújuló megoldásokra!

Átmenet yangból yinbe

A kínai időszámítás az egyik legfontosabb mércéje a 60-as 甲子 Jiǎzǐ-ciklus, amely a 10 égi és a 12 földi időminőség 60 lehetséges párba rendeződését foglalja magába. Mindez az öt változási állapot (五行 wǔ​xíng) rendszerén alapszik, hagyományosan két év képviseli egy-egy változási állapot kibontakozását. A Fa változási állapotot képviseli például a tavalyi Fa-Ló és az idei Fa-Kecske év. A 午 Wu (Ló) a hetedik jegy a sorban, így yang, tehát a vele párba álló égi rész is yang (甲 Jia). A 未 Wei (Kecske) a nyolcadik jegy a sorban, így yin, tehát a vele párba álló égi rész is yin (乙 Yi). A Fa yang oldalából átmenet történik a yin oldalára: a határozott, folytonos, mozgalmas kezdetből egy lágy, több szakaszban zajló, lenyugvó befejezés lesz. Az indulati erő célt ér indulatként mindenki javára váló beteljesülésbe, míg rosszindulatként ártó, másokat akadályozó következményekbe torkollik.

Hexagramok az időbenA 午 Wu (Ló) és a 未 Wei (Kecske) jegypárhoz a Nap és a Hold jelképét társítják1, találkozásuk kozmikus pólusok kiegyenlítő találkozása. Persze ez a Nap-Hold viszony inkább jelképes, hiszen a qi fejlődési folyamatát hexagramokkal leíró időkörön a yang oldalról a yin oldalra a 午 Wu (Ló) minőség vezet át, ez választja el a délelőttöt a délutántól, a meleg évszakokat a hideg évszakoktól, a fényesebb, hosszabb nappalokat a sötétebb, rövidebb nappaloktól. A júniusi Napforduló szerepét szemlélteti ezzel. Az előtte lévő 巳 Si (Kígyó) jegy a csupa yang vonalból álló ䷀ Teremtő hexagramot képviseli, a 午 Wu (Ló) pedig az egyetlen yin vonal megjelenésével (䷫ Elébe menés) a yin időszakba való átmenetet, a yang visszakozását szemlélteti. Az idei év minősége pedig ezt a yinesedési folyamatot folytatja: két yin vonal szerepel a hexagramjában (䷠ Visszavonulás). Ebből következtetve az önművelés benső, a világ kötődéseitől függetlenedő, a világi bonyodalmaktól távol maradó, zűröktől kitérő útját tükrözheti. Világi hírnévhez, rangokhoz ragaszkodás, a bajok szőnyeg alá söprése, halogatása e jel tanítása szerint most nem előnyös, az idő megfelelőbb a felmerülő visszás helyzetek mielőbbi kezelésére (még ha megoldani nem is tudjuk önerőből, érdemes megtenni minden tőlünk telhetőt és jobb helyzetben kerülhetünk ki a gondból), a józan belátásra (saját hibák elfogadása, a kudarcon mélázás helyett a megoldásokra összpontosítás), a belső szilárdság, erkölcsi-szellemi tisztaság felé fordulásra, a kísértésektől való visszavonulásra (ahogy a mondás tartja: „a harcos legfőbb ellensége a győzelemhez való ragaszkodás”). Műveljük tovább szeretettel és gondoskodással mindazt, amit megkezdtünk az elmúlt években, de éberen tartsuk szem előtt, hogy egyszer eljön az ideje annak is, amikor javasolt megállnunk, megelégednünk azzal, amit már elértünk, és átmenetileg visszalépnünk a biztonságos, kockázatmentes övezetünkbe, megőrizve szerzeményünket és tartalékolva ínségesebb időkre. Becsvágy, mohóság, törtetés nem jó tanácsadók ilyenkor. A közgazdaságtan egyik közismert tévhite például, hogy létezik folyamatosan felfelé ívelő, növekedő gazdaság – a való élet hullámok mintájára zajlik, úgy maradhatunk nyeregben, ha belátjuk, a csúcsról olykor lefelé is kell siklani, hogy újabb csúcsokat hódíthassunk meg.

Hangulati átmenet

Yi Wei Fa Kecske pillérKöltői képek, hangulat tekintetében szintén párt alkotnak a 甲午 Jia-Wu (Fa-Ló) és 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) pillérek: arany a homokban (砂中金) metaforáját hordozzák, felhívják a figyelmet az időszak alaplényegiségében őrzött benső kincsekre. Az előző év során önmagunkban felfedezett, csiszolgatott és kibontakoztatott értékek (hagyományos elnevezéssel élve: „a kohó szenes maradvány aranyának” 爐炭余金) felhasználása a következő lépés idén. Mindenki egyedi, nincs két egyforma ember a világon, így mindenki rendelkezik valamivel, ami másban nincs meg – fordítsuk jóra ezeket az személyes erősségeinket, egyéni sajátosságainkat. Lehet, hogy ez egyelőre annyiban mutatkozik meg, hogy csak mi tudjuk úgy elkészíteni a kakaót a gyerekünknek, de talán épp ez az egyedi élmény teszi lehetővé, hogy elérje azt, amit senki más (aki nem kapott ebből a finom kakaóból :P). Egyéni hozzáállásunk önmagunkhoz és egymáshoz meghatározza énképünket és kapcsolataink alakulását, egyéni szemléletünk és megoldásaink meghatározzák sikereinket. Mindenkinek megvan a helye a világban, amit nem vehet el mástól, mindenkinek megvan a saját útja, ahol nem áll a másik útjában. Önnön valódi lényünk és szerepünk felismerése elvezethet a valódi együttműködéshez, ahol a jól megkülönböztethető sajátosságok nem elválasztanak minket, hanem összekapcsolnak – egy teljesebb egésszé. Ezt az összefogást képviselheti a 乙 Yi (yin Fa) is, amelynek jelképe a vékonyabb, lágyabb szárú növényzet, de épp ebben az egyedi természetében rejlik az ereje is: hajlékonyságával kitartóbb lehet, mint egy merev fa, ami a csapásokra eltörhet. Lágy indáival összefonódhat más indákkal, amik együtt már eltéphetetlen köteléket alkothatnak.

Az előző év értékes időszaknak számított, az idei viszont előre meghatározott (zhì 制), mert a Fa jellegű 乙 Yi égi rész szabályozza a Föld-jellegű 未 Wei földi részt. Ez arra utal, hogy idén a tettek megszabják a körülményeket, a döntéseknek súlya van, így minden előre elrendeltnek tűnhet. A feltételek cselekedeteink nyomán alakulnak, így a megfelelő tettek megfelelő módon alakíthatnak rajtuk, a nem helyénvaló tettek pedig zavarossá tehetik a körülményeket. A tisztább képhez az is hozzátartozik, hogy a Wei (Kecske) a Fa raktára, így a „未 Wei felső része a Raktárban gyökeredzik” (未上入庫), vagyis a megtörténő események régi múltra tekinthetnek vissza, a kibontakozott jelenségek igen megalapozottak, mélyen gyökereznek a fennálló körülményekben. Ez nem feltétlenül nyilvánvaló persze, mert ez a raktár elzártságot, elrejtettséget is kifejez – az ábrán látható, hogy a 未 Wei-ben hordozott uralkodó minőség a 己 Ji (yin Föld), ami elfödi a 丁 Ding (yin Tűz) fényét – így a Tűz qi idén fakuló, hanyatló (衰 shuāi) állapotban van –, s elrekeszti, homályban tartja a 乙 Yi (yin Fa) minőséget is.
A szabályozás tehát burkoltan (is) történhet, a háttérben zajló dolgok nem mindig látnak napvilágot. Lehet, hogy a hírekben nagy sikerek vagy válságok szerepelnek, de hogy mi van mögöttük, arra nem feltétlenül derül fény. Előfordulhat, hogy a nyíltan vitázó, viszálykodó ellenfelek titokban már megegyeztek, vagy hogy a felszíni történések hátterében egészen más mozgatja a szálakat, egy nyilvánvalónak tűnő tett mögött rejtett érdekek húzódnak. Ezt érdemes mindig szem előtt tartani, mielőtt valamilyen híresztelés hatására döntést hoznánk.
Ugyanakkor a Földi Támaszban mélyen gyökeredző Égi Cselekvő, az év leghangsúlyosabb minősége, mondhatni az idei helyzetek alakulásának súlypontja, arra is taníthat bennünket, hogy amit már régóta gyakorlunk, régóta építgetünk, fejlesztgetünk, annak igenis ereje van, az megállja a helyét, még akkor is, ha ez nem nyilvánvaló elsőre. Tartsunk ki elhatározásaink mellett, közelítsünk jóindulattal a minket akadályozó tényezők felé, vigyük végig, amit elkezdtünk. Tapasztalatainkból és múltunkból erőt merítve utat találhatunk a felszínre az erényeink kibontakoztatásához, a gondozott talajba elvetett magból növény sarjadhat. Az évi hatásokra való felkészülés gyanánt, a Fa jellegű élethelyzetek üdvös megéléséhez ajánlom az Ősvaló Életmód Tanácsadás honlapján a Fa változási állapotról írt összefoglalómat!

Átmenet – folyamatában: indulás, felvirágzás és ...vég?

a Fa életfolyamata

Fontos átmenet még a Fa életszakaszainak változása, hiszen a Kecskében a Fa változási állapot egy sarkallatos ponthoz ér: raktárba (庫 ) vagy sírba (墓 ) kerül, lezárva eddigi életét, felkészülve egy új életre, a dolgok új szintre emelésére. Születése, gyarapodásnak indulása (長生 chángshēng) a Disznóban történt, még 2007-ben, ami évről évre fejlődött, a 2011-es Nyúl évében elérkezett a tündöklése, uralkodásának csúcspontja (帝旺 dìwàng), majd onnan fokozatosan hanyatlani (衰 shuāi) kezdett, ereje visszahúzódott a gyökerekbe, a felszín alá. Különlegesség a Fa-Kecske évben, hogy ez az elzárt, sírban pihenő Fa kibontakozik a felszínen is, így a dolgok új szintre emelkedhetnek, így egy korszak lezárása nem feltétlenül jelent végleges megszűnést. Nem szabad bánkódnunk a veszteségek miatt, figyelmünket inkább irányítsuk a teljes képre, a nagyobb egészre: a lehullott levelek táplálják a talajt, amelyből új magvak hajtanak ki. Lehet, hogy az ember egy 2007-től kezdve betöltött állásban tapasztalja, hogy a korábbi dolgok bevégeztetnek, a folyamatok elhalnak, de ha felismeri és kiaknázza a lehetőségeket, idén egy új munkahelyre, új munkakörbe léphet át, belülről építkezve, belső tehetségét kibontakoztatva. Lehet, hogy egy 2007-ben indult kezdeményezés éri el végpontját, ahonnan új szemlélettel, más irányt véve léphet tovább; vagy akár az eddig gyűjtögetett vagyona, 2007-ben indított befektetései térülnek meg végre; de lehet, hogy társas kapcsolataiban léphet új szintre, nyolcévnyi találkozgatások, csapatépítés, változó összetettségű körök után valódi közösséggé fogva össze barátait. Érdemes visszatekinteni az elmúlt években minket ért hatásokra, életünk alakulására, különös tekintettel a 2007-ben indult, 2011-ben felvirágzott folyamatokra, és megvizsgálni, hogy most 2015-ben a 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) évében miként tudjuk lezárni a korábbi korszakot, ugyanakkor új szintre emelni a dolgokat belülről, a lényegiségüket megragadva.

Néhány világtörténelmi példa (Fa-jellegű események: választások, szavazás; etnikai és területi kérdések; sorozat mint műfaj):

  • 2007: Észtországban megtartják a világon az első elektronikus (Interneten keresztüli) választási szavazást, 2011-ben az „e-szavazatok” száma csúcsot dönt (a szavazók 24,3%-a adta le így voksát), 2015-ben szintén várható egy parlamenti választás (kérdéses, hogy miben valósul meg majd a megújulás).
  • 2007: kétszázezres tüntetés Erdogan lehetséges jelölése ellen, de végül újra miniszterelnökké választják és egy alkotmánymódosítást követően már nem a parlament dönt az államfő személyéről, hanem közvetlenül a nép; 2011: Erdogan ismét miniszterelnök lesz fölényes győzelemmel; 2015: az eddigi jelek arra utalnak, hogy Erdogan lehet az új államfő (pozícióbeli megújulás).
  • 2007: a Skót Nemzeti Párt megnyeri a skót általános választásokat, és a parlamentben a valaha volt legnagyobb létszámú kisebbségi párttá válik; 2011: a SNP megszerzi az abszolút parlamenti többséget, majd 2014-ben történelmi jelentőségű szavazás indul skótok függetlenségéről, de elveszítik és a miniszterelnök lemond; 2015: az SNP a brit általános választások győzelme elé néz, ugyan egy másik miniszterelnökkel.
  • 2007: a Mad Men (Reklámőrültek) és a The Big Bang Theory (Agymenők) c. tévésorozat első része; kiadják a Witcher c. számítógépes játékot. 2011: a Mad Men, illetve a TBBT színészei pénzügyi szempontból komoly előnyökhöz jutnak, s az ekkor (is) forgatott évadjaik csúcsnézettséget értek el; kiadják a Witcher 2-t, hatalmas sikerrel; 2015: a Mad Men tervezett záróévadja; a TBBT-ben az alaptéma új szintre lép; megjelenik a Witcher 3 (mint a trilógia zárórésze), ami egészen új lehetőségekkel és kifinomultsággal bír a korábbi részekhez képest.
  • 2007: az Egyesült Királyságban a 2006-os Faj- és vallásgyűlöleti törvény hatályba lép; 2011: a népszavazás szerint a „brit fehérek” kisebbségnek (44.9%) számítanak Londonban; 2015: az etnikai kisebbségek kulcsszerepet tölthetnek be az általános választásokon.
  • 2007: megnyílnak a schengeni határok Magyarországon; 2011: új magyar alkotmány, határokon átnyúló rendelkezésekkel, nemzeti összefogást hirdetve és egyszerűsített honosítási eljárás lehetőségével; 2012. január 1-én Magyarország Alaptörvénye hatályba lép; 2015: Magyarország igyekszik elkerülni a nemzetközi elszigeteltséget, nehogy elidegenítse a Nyugatot vagy Oroszországot.
  • 2007: Szabad Vasárnap Charta - a vasárnapi munka a társadalmilag feltétlenül szükséges mértékre való visszaszorítására; 2011: NGM hatástanulmány a vasárnapi boltbezárás következményeiről (2015-ben került napvilágra a háttéranyag); 2015: bevezetik a vasárnapi boltbezárást.

 

Folytatása következik...

 

Megjegyzések:

^ [1] Akárcsak az Oroszlán és a Rák jegyhez a nyugati asztrológiában, amely egyetemes összefüggésekre hívhatja fel a figyelmet. Lásd a Ló événél írtakat.

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr447059657

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.