Image source: http://www.thehealinguniverse.comA 2013. augusztus 7. és szeptember 7. között, azaz a Sárga 5-ös év Sárga 5-ös havában történt híresemények kiértékelése után most következzen a személyes beszámolók áttekintése. A vizsgálat célja a félrevezető néven Fengshui Asztrológiaként is ismert Kilenc Csillag Ki  sorsfejtési módszer gyakorlati jelentőségének bemutatása, illetve tisztázni néhány népszerű, de felszínes megközelítés hiányosságát.

Személyes élmények

Az egyéni tapasztalatok, érzések, gondolatok kiértékelésénél már nem egyszerű a helyzet, hiszen ahány ember, annyiféleképpen érzékeli a világot és benne önmagát. Mások lehetnek az életkörülményei, más élményeket tarthat fontosnak, még akkor is, ha egyforma valakivel a születési képlete. Közvetlen hasonlóságot nehéz tehát felfedezni a naplóbejegyzésekben, mindazonáltal analógiás alapon vizsgálhatóak a beküldött anyagok. Megjegyzendő, hogy felmerülhet a lehetősége annak, hogy egy-egy lényeges történést kihagynak a beszámolóból (akár szándékosan, akár a megfelelő tudatosság hiányában), vagy torzítva közlik a tapasztalataikat (pl. szégyellik, ezért szépítve átfogalmazzák a gondolataikat; vagy rosszul emlékezve esetleg nem a megfelelő naphoz jegyzik az eseményt). Ezek a hiteles kiértékelést tovább nehezítik.

A vizsgálat szempontjai:

 1. A megfigyelési tapasztalatok mely elemeket tükrözik a Luoshu-ban? Rámutat-e ez valamiféle általánosabb, átfogó összefüggésre/mintázatra?
 2. Azoknál, akiknek azonos a személyes Ki-számuk, milyen viszony figyelhető meg az egyes napokon átélt élményeik között?
 3. Felismerhető-e egy 9, 18 vagy 27 naponta visszatérő, vagy esetleg más módon ismétlődő eseménymintázat?

 

1. Személyes élmények a napi Luoshuban

Mivel tényleges részleteket nem kívánok közölni a kapott anyagok bizalmasságának fenntartása érdekében, így az egyes napokhoz írtakat – az alábbi négy szempont szerint vizsgálva – jelöléssel láttam el. Minden jelölés egy „pontot” ért, így a végén összesíthettem, hogy az adott szempont hányszor teljesült a hónap során. Az események és élmények a legtöbbször összetettek, így adott napon több szempont is kaphatott jelölést.

 1. Az esemény azt a Loushu mezőt tükrözi, amelybe napi csillagként az elsődleges (születés éve által meghatározott) Ki-szám kerül – figyelembe véve a szemközti helyen álló csillagokat is.
 2. Az esemény azt a Loushu mezőt tükrözi, amelybe napi csillagként a másodlagos (születés éve és hónapja által meghatározott) Ki-szám kerül – figyelembe véve a szemközti helyen álló csillagokat is.
 3. Az esemény az(oka)t a csillag(oka)t tükrözi, amely(ek) az elsődleges Ki-számnak megfelelő Luoshu-mezőbe kerülnek – figyelembe véve a szemközti helyen álló csillagokat is.
 4. Az esemény az(oka)t a csillag(oka)t tükrözi, amely(ek) a másodlagos Ki-számnak megfelelő Luoshu-mezőbe kerülnek – figyelembe véve a szemközti helyen álló csillagokat is.

Íme az összesítés:

tablazat.PNG

Az oszlopok tetején a jelölések száma áll, ám mivel nem mindenki írt minden naphoz bejegyzést, maguk az oszlopok a jelölések számának az összes kitöltött nap számához (T) viszonyított százalékos arányát mutatják. A pontokkal elválasztott három szám a 9 Ki születési képlet: elsődleges Ki-szám, másodlagos Ki-szám1 és e kettőből meghatározható harmadik személyes Ki-szám. Ez után a személy neme (F = férfi, N = nő) és életkora áll. Az elsődleges Ki-szám az egyén önálló, felnőtt, tetterős személyként való megnyilvánulásait jellemzi, míg a másodlagos a neveltetésből és alkatból adódó, úgymond „gyermeki”, illetve kényszerhelyzetben, stressz vagy másoktól való függőség esetén előtérbe kerülő személyiségjegyeket.2 A harmadik számmal, ami az első két számból adódik, e kiértékelés kereteiben nem foglalkoztam.

Látható, hogy az első (a.) oszlop a legkiemelkedőbb, ami azt fejezi ki, hogy mindannyian leginkább önálló, felnőtt módon élték meg e hónapokat, tevékeny résztvevők voltak. Egyes esetekben észrevehető a (b.) és (d.) oszlopok viszonylag magas értéke is – ez legtöbbször stresszes élményekre vagy erős érzelmi érintettségre utalt. Minél részletesebb volt a beszámoló, illetve minél több naphoz írtak tapasztalatokat, annál összetettebb kiértékelésre kerülhetett sor, illetve annál több szempont kaphatott „pontot” a hónap során. Egymáshoz viszonyítva a 3-as elsődleges Ki-számú személy naplója volt a legkevésbé bőbeszédű, a 8-asoké pedig a legrészletesebb, ami jól tükrözi a 3-as személyiségtípus cselekvésközpontú, közvetlenebb életmódját (inkább tesz, nem beszél) a 8-as és 9-es szemlélődőbb, a dolgokat alaposan körüljáró életszemléletéhez képest.

Habár a diagram nem mutatja, sok esetben nem is maga a Luoshu-mező, hanem pusztán a szemközti csillagok és a személyes Ki-szám kapcsolata tükrözte az eseményt. Ez kihangsúlyozza, hogy a szemközti mezőkben szereplő csillagok hatásai személyes kiértékelésekkor sem hagyhatóak figyelmen kívül – noha a legtöbb könyvben egyáltalán nem esik szó erről a dinamikáról.

 

2. Azonos Ki-számmal született egyének tapasztalatai közötti kapcsolat

A vizsgálat ezen része arra keresett választ, hogy megfigyelhető-e valamilyen egybeesés a kilencféle nap közül azonos minőséget tükröző napok során, életkortól és élethelyzettől függetlenül, ám azonos Ki-szám esetén. Azonban a beszámolók gyér száma sajnos megakadályozta e szempont megfelelő mélységű kiértékelését: a teljes adathalmaz mindössze öt fő változó részletességű feljegyzéseit tartalmazza, ezekből pedig mindössze három főnek van azonos elsődleges Ki-száma (8-as); egyforma Ki-szám pedig mindössze két esetben – a 3-as és a 8-as esetén – adódik. Ám még így is akadt néhány példa, amikor a kilencféle nap közül azonos minőséget tükröző napon egyenértékű tapasztalatot figyeltek meg egymástól, életkortól és élethelyzettől függetlenül:

 • „elkéstem a munkahelyről” (8.2.2 F: #1 nap); „elkéstem a találkozóról, ami nem jellemző” (8.2.2 N: #1 nap);
 • „nagyfokú semmittevős, elvonulós kedv” (8.2.2 F: #4 nap); „nem volt kedvem elmenni X helyre” (8.2.2 F: #4 nap); „nem mentünk végül X helyre, inkább otthon maradtunk” (8.2.2 N: #4 nap);

Ezeket és más napokon előfordult élményeket 9 Ki viszonyok tükrében vizsgálva további egybeesések adódnak, amelyek már bizonyos törvényszerűségről tájékoztathatnak még ilyen kevés adat esetén is. Erről a következő szempontnál számolok be.

 

3. Visszatérő vagy egyéb felismerhető mintázat az átélt élményekben

Alapvetően itt is a túl kevés adat hiúsította meg a megfelelő mélységű kiértékelést, így inkább csupán az adott személy naplóbejegyzései között visszatérő eseményeket lehetett elemezni. Ezt is szinte alig, mert magától értetődően nem az egyforma élményleírás volt a jellemző az egyes napoknál, konkrét ismétlődés is inkább azoknál jelentkezett, akik tudatosan figyeltek erre és ezt szóvá is tették: visszatekintettek az azonos sorszámozású napokra, majd összehasonlították azokat az élményeket az adott napon átéltekkel. E kevés adatból mindössze annyi következtetést lehet levonni, hogy a személyes élményekben az ismétlődés kevésbé mutatkozik olyan nyilvánvalóan, mint a híreseményeknél.

Viszont ha nem ragadunk meg a naplóbejegyzések felszínes áttekintésén és az egyéni látásmód adta korlátokon is túllépünk, összetettebb viszonylatokban vizsgálva a történéseket, akkor a Luoshu négyzetben kirajzolódnak bizonyos visszatérő minták, hasonlóságok. Mindenki a saját szemszögéből tekint az élményeire, a saját érzelmeitől, előítéleteitől, gondolkodásmódjától áthatva írja le a tapasztalatait; még ha törekszik is a tárgyilagosságra, a valóság szubjektív érzékelését ritkán mellőzheti az ember. A kiértékelésnek azonban már nem kell pusztán a megfogalmazások szó szerinti értelmezésére korlátozódnia, különösen a 9 Csillag Ki működési elveinek tudatában, amelyek a Ki-számok és az egyes Luoshu mezők közötti összefüggésekre hívják fel a figyelmet.

5-5-4_RLA.PNGEzek közül az egyik legjelentősebb példa az, amikor a személyes Ki-szám az úgynevezett Fordított Luoshu-tengelyen áll:

 1. vagy a saját Luoshu mezőjével szemközt (pl. a 9-es Ki-szám a Kan mezőben),
 2. vagy pedig azzal a csillaggal szemközt, ami a saját Luoshu mezőjével szemközt áll (pl. a Li mezőben a 8-as Ki-szám, amikor a 9-es csillag a Kan mezőben áll).

Az A. esetre Takashi Yoshikawa a japán Jōi Taichu (Szembenállás) kifejezést3 használja könyvében, a B. esetről pedig Heluón kívül egyik szerző sem tett eddig említést – noha ugyanazon tengelyen ismerhető fel, mint az A.4 Yoshikawa elrettentő megfogalmazással a hét veszedelmes irány egyikeként említi ezt a jelenséget, ami túlzás, hiszen nem csupán bajokat jelenthet az illetőre nézve, továbbá tizennyolc óránként, kilencnaponta, kilenchavonta, kilencévente ciklikusan visszatérő előfordulását rengeteg alkalommal túléltük már. :) Persze a Sárga 5-öshöz hasonlóan nem vehető félvállról sem, ám rémisztgetés, megtorpanásra késztetés és a bizonytalanság növelése helyett előnyösebb a viszony tisztázása és a helyes hozzáállás bemutatása.

Az A. esetben jellemző lehet az, hogy az illető kizökkentnek érezheti magát a megszokott kerékvágásból, illetve a kitűzött szándékkal ellentétes eredmény születhet. A B. esetben pedig, Heluo szavaival élve, „nem jut sehova” (going nowhere), egyfajta megrekedést, akadályozottságot jelezve a szemközti, „kizökkent” (off) csillag diszharmonikus megnyilvánulása miatt. Személyes látásmódokon keresztül mindez számos különböző formát ölthet, amit a naplóbejegyzések is mutatnak:

 1. „gond, mi legyen estére” (1); „fura érzések X-szel kapcsolatban” (1); „elfogott a vágy, hogy megszegjem az étkezési elveimet” (2); „szokatlanul kimerített ez a nap” (3); „előjött az allergiám” (3); „nem úgy mentek a dolgok, ahogy terveztem” (8);
 2. „egyszerűen nem jutottam el X helyre közlekedési gondok miatt” (2↔4); „zavarba jöttem X társaságban, nem tudtam, mitévő legyek” (2↔7); „tehetetlenül aggódtam X-ért” (8↔9); „elkéstem” (8↔9), „lekéstünk X eseményről” (8↔3), „időzavarban voltam” (8↔6); „nem volt kedvem elmenni X helyre” (8↔3); „inkább otthon maradtam” (8↔3); „képtelen voltam elaludni” (8↔9); „fura unatkozás-érzés: bármibe fogtam, nem mentem vele igazából semmire” (8↔3)

Ugyan a megfogalmazások egyediek, különbözőek, lényegiségük mégis mind hasonló, a fentebb jellemzett kétféle élményt tükrözik. Ezek előfordulása azonban nem szükségszerű, amit igazol az, hogy nem is mindegyik nap fordultak elő, amikor a Luoshu-ban mutatkozott a minta. Odafigyeléssel, tudatos jelenléttel és felelősségteljes döntésekkel kézben tarthatóak a dolgok, a zavaros helyzetek tisztázhatóak. Amikor személyes Ki-számunk „nem jut sehova”, mi akkor is juthatunk valahova: vagy a másodlagos Ki-számunk helyzetét és lehetőségeit meglovagolva, vagy pedig türelmesen várakozva, kihasználva a mozdulatlanság nyugalmának előnyeit.

A kiértékelt adatokat az 1-es és 2-es szempont szerint rendezve, illetve a személyes szűrőn túllépve, feltűnt egy másik mintázat is: az egyes élmények arra a mezőre jellemző alaptulajdonságokat tükrözték, amelyben a személyes Ki-szám éppen tartózkodott. Ily módon világossá válik, hogy nem csupán a születési képlet számai jellemeznek minket, hanem fejlődési folyamatainkon keresztül mind a kilenc szám. Évről évre, hónapról hónapra, napról napra, sőt, kettősóráról kettősórára más-más minőség tulajdonságait öltjük magunkra, illetve személyes számaink által meghatározott személyiségvonásokat más-más szűrőn át fejezzük ki. Az alábbiakban egy-egy gondosan megválasztott kulcsszóval igyekeztem tömören kifejezni a Luoshu mező minőségét – a kapcsolódó trigram nevét5 követően –, amelyet egyéni látásmódban a naplóbejegyzések is tükröznek.

 • 1-es mező (Kan, „mélypont, visszahúzódás”): „(intenzív) önreflexió” (2); „lassú alkalmazkodás a változásokhoz” (3); „régi emlékek törnek fel”, „régi időkre emlékezés” (7); „szétesettnek éreztem magam” (8); „pihenés otthon” (8).
 • 2-es mező (Kun, erőgyűjtés, érlelés”): „öröm látni a természet biztató gondoskodását” (1); „nyugalom, pihenés” (2); „jó vacsora” (7); „élveztem a jó társaságot/előadást” (7); „összeszedettség” (9).
 • 3-as mező (Zhen, „lendületvétel, új kezdetek”): „korai indulás” (1); „elkezdődnek a munkálatok” (1); „új tervek” (2); újabb célkitűzés (3); „újra jó a kedvem” (7); „felfrissítő élmény” (8); „korai kelés” (8); „új ötletek és irányok nyíltak meg” (9).
 • 4-es mező (Xun, „folytatás, folyamatos haladás, kiterjeszkedés): „végre kiszabadulok otthonról, ez megnyugtató” (1); „haladás az ügyekben” (2); „kirándultunk / elmentünk X-hez” (3); „felüdülés, különleges érzés, nagy térben a természettel együttlét, elénk tárult a világ” (7); „könnyű, lelkes, enyhén ihletett hangulat” (8); „folytattam X könyvet” (8).
 • 5-ös mező (Közép, „kiegyenlítődés; teljes átalakulás”): „sok az érkező információ, ami elgondolkodtat” (1); „eltöprengős hangulat, keresni a legmegfelelőbb, valóban segítséget nyújtó megoldást” (2); „nem csak én vagyok érzések” (3); „feloldó beszélgetés” (7); „életem átértékelése” (8); „a szabad akarat gyakorlása, eltöprengés a valóság korlátain” (8).
 • 6-os mező (Qian, „kiteljesedés, beérés”): „teljes siker” (1); „a felelősség kérdésének megvitatása” (2); „vágy túllépni a megszokotton, valami jelentőset elérni” (2); „jó élmény koronázza meg a napot” (3); „kerek lett a nap” (3); „Hivatali ügyintézés, siker” (3); „gazdálkodás és terveink megbeszélése párommal” (7); „jobb munkakedv” (8); „sikerül egész jól elintézni egy csomó dolgot” (8); „elhatározás komolyabb életviteli változtatáshoz” (8); „nehéz volt szétválogatni a dolgokat, egészében könnyebb volt érzékelni” (8); „váratlan bevétel” (9).
 • 7-es mező (Dui, „a munka gyümölcsének learatása”): „eredmények kiértékelése” (1); „felismerések az elmúlt élmények tükrében” (2); „váratlan ajándék” (2); „félreértések tisztázása” (8); „vágy a megszokottal való szakításra” (8); „sikerek egy hosszú folyamat végén” (8); „adósságok kifizetése” (9).
 • 8-as mező (Gen, „sorsfordító, gyökeres változások”): „visszatérés a mába” (1); „felkavaró élmények” (7); „hihetetlen fordulat” (8); „ha nem törekszem semmire, nem lesz belőle semmi” (8); „kaptam egy hírt, ami lehet hogy új lehetőséget rejt magában” (9).
 • 9-es mező (Li, „tetőpont, csúcsélmények”): „igazán jól mennek a dolgok” (2); „dicséretek” (2); „érzelmek borzolódnak” (3); „napozom, jó a kedvem egész nap” (7); „feltöltöttség érzés” (8).

A fentiekből látható, milyen sokszínűen értelmezhető ugyanazon lényegiség, az egyéni látásmód milyen alapvetően rányomja bélyegét az életünkre. Azon tulajdonságokon túl, amiket a Luoshu kilenc mezőjén keresztül végbemenő változási folyamat lépcsőfokai mutatnak, felismerhetőek a születési képletből adódó jellegzetességek is, a kilenc személyiségtípus „személyes szűrői”: az 1-es folyamatközpontú, a 3-as cselekvésközpontú, a 2-es befogadó, birtoklásközpontú, a 7-es kifejező, kedvközpontú, a 8-as eltöprengős, szemlélődés-központú megközelítése a dolgokhoz.

Minden ember egyéniség, mégis összefűzik őket a változás egymást követő állomásai, az életkörülmények és személyes mozgatórúgóink egyaránt hatással vannak életünkre. A 9 Csillag Ki módszer segíthet feltárni, milyenek is lehetnek ezek az életkörülmények, milyen események bekövetkezésére nyílik lehetőség, és hogy mi magunk milyen lehetőségekkel rendelkezünk, hogy előnyünkre fordíthassunk egy helyzetet. A cél nem a folyamatos csúcsállapotok megélése, hanem felismerni, hogy a csúcs is csak egy lépcsőfok, amihez több másik lépcsőfokon vezet az út. Az 1-es időszakokat (mélypont, visszahúzódás), megélhetjük úgy is, hogy egy időre szünetet tartunk a nagy rohanásban, amire a versengésközpontú világ késztet minket, eltöprengünk a valódi céljainkon és motivációinkon, azon, miként lehetne a másik legyőzése helyett inkább a kölcsönös együttműködésre törekedni. A nagy változások (5-ös, 8-as időszakok) felkavaróak lehetnek, érzelmileg összezavarodhatunk, amíg rá nem lelünk a módjára, miként alkalmazkodjunk az új kialakult helyzethez. Ilyenkor fontos, hogy megválogassuk magunkban, mihez is ragaszkodunk feleslegesen, mit is érdemes továbbvinnünk magunkkal és mi az, amit érdemesebb elengednünk. Ezek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy elégedetten arassuk le a munka gyümölcsét (6-os, 7-es időszakok), illetve örömben érjünk a csúcsra (9-es időszakok).

 

Megjegyzések:

^ [1] Az elsődleges, illetve másodlagos Ki-számok nevei szerzőnként változhatnak: Jon Sandifer karakterszámnak (character number), illetve központi számnak nevezi a 9 Ki születési képlet második számát; az első számot pedig elsődleges számként (Primary Number) említi. Bob Sachs a Felnőtt Szám (Adult Number) és Gyermek Szám (Child Number), Takashi Yoshikawa az Alapszám (Basic Number), illetve Kontrollszám (Control Number) elnevezéseket használja; Steve Gagné és John Mann pedig egyszerűen csak év, illetve hónap számként (Year Number, Month Number) jelölik őket. A Luoshu-mezőket legtöbbször Ház (House), Palota vagy Terem (Palace) elnevezéssel illetik a nyugati asztrológia Ház-rendszere, illetve a kínai 宮 gōng​ kifejezés mintájára. A hivatkozott könyvek bibliográfiáját lásd itt.
^ [2] Félrevezető és leegyszerűsített lehet a másodlagos számot emocionális, érzelmi énként értelmezni – lásd például Jean Haner az idén májusban megjelent könyvében, vagy az Egyetemes Gyógyító Tao honlapján –, mert mindhárom szám működésének egyik alapja erőteljesen érzelmi, és mindhárom szám kifejezhet kellemes és kellemetlen érzelmeket egyaránt. Inkább úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az elsődleges szám érettebb érzéseket, a másodlagos szám pedig ösztönösebb érzéseket fejezhet ki. E kifogásolható névválasztástól eltekintve az említett példák hasznos anyagok lehetnek a módszer tanulmányozásához.
^ [3] A kandzsi jeleket ugyan a szerző nem tűntette fel, csupán egy sajátos átírásban szerepelteti a kifejezést, némi utánajárással kideríthető, hogy ez Hepburn-féle átírásban joui taikou lehet (kandzsiban: 情意対向), aminek jelentése kb.: „érzésekkel/akarattal ellenkező”.
^ [4] Ennek oka talán az lehet, hogy csak kétféle szám állhat ilyen helyen: a 2-es vagy a 8-as (a téma részletesebb kifejtését lásd Heluo írásában).
^ [5] A trigramok maguk is jól jellemzik a Luoshu elemeit (mezők, csillagok), ám az ősjelek nem azonosak velük, inkább azok alapjának tekinthetőek. A Változások könyvéhez (Yijing) írt kommentárok kifejtik ezeket a tulajdonságokat (lásd 說卦 Shuo Gua – A jelek megbeszélése).

 

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr605538241

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.